Kaz     Rus    На главную    Обратная связь    Карта сайта   
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Содержание

Баннеры

 

 

 

 

 

 

 


On-Line консультация

Не подлежат опубликованию в рубрике «Интернет-приемная» вопросы (сообщения) посетителей, порядок разрешения которых установлен процессуальным законодательством, а также рекламного характера и содержащие ненормативную лексику.


Интернет-приемная

2017-11-03 10:05:51
Салтанат Бекмурзаева
Жуалы ауданы
Мемлекеттік қызметші 2015 жылдың тамыз
айында жұмысқа қабылданды. 2016 жылдың
мамыр айында 2015-2016 жылдар кезеңіне
кезекті демалысына шықты. 2016 жылдың
маусым-қыркүйек айлары аралығында
жүктілігіне және босануына
байланыстыдемалыста болды. 2016 жылдың
26 қыркүйегінен бастап және 2017
жылдың 26 қыркүйегіне дейін бала
күтіміне байланысты демалыста болды.
2017 жылдың 26 қыркүйегінен бастап
қызметіне қайта кірісті. Сұрақ:
Мемлекеттік қызметшінің сұранысына
байланысты, 2017 жылдың 6 қарашасынан
бастап 2017 жылға кезекті еңбек
демалысына шығу құқығы бар ма және екі
лауазымдық айлықақысы мөлшерінде
сауықтыру жәрдемақысы төленеді ме?
Еңбек демалысы нақты жұмыс істеген
күндеріне есептелінеді ме?
Отвечает: Айханов Исатай
Құрметті Салтанат Бекмурзаева!
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне (әрі қарай – ҚР ЕК) сәйкес демалыс – жұмыс орны (лауазымы) мен ҚР ЕК белгіленген жағдайларда орташа жалақысын сақтай отырып, жұмыскердің жыл сайынғы демалуын қамтамасыз ету немесе әлеуметтік мақсаттар үшін жұмыскерді белгілі бір кезеңге жұмыстан босату.
Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскердің тынығуына, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруіне, денсаулығын нығайтуына және жұмыскердің өзге де жеке қажеттіліктеріне арналады және жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақтала отырып, белгілі бір күнтізбелік күндер санына беріледі.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 54 бабы 1 тармақшасына сәйкес мемлекеттiк қызметшiлерге екi лауазымдық айлықақысы мөлшерiнде сауықтыру жәрдемақысы төленiп, ұзақтығы күнтiзбелiк отыз күнді құрайтын жыл сайынғы ақы төленетiн еңбек демалысы берiледi.
Мемлекеттік қызметшілерге алғашқы және одан кейінгі жылдардағы жұмысы үшін жыл сайынғы ақы төленетiн еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.
Жыл сайынғы еңбек демалысына ақы төлеу оның басталуына күнтізбелік үш күн қалғаннан кешіктірілмей, ал еңбек демалысы графиктен тыс берілген жағдайда – берілген күнінен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
ҚР ЕК 22 бабы 1 тармағы 7) тармағына сәйкес жұмыскердің тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына құқығы бар.
ҚР ЕК 91 бабына сай жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде нақты жұмыс істелген уақыт; жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт; жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт; жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.
Осыған орай, мемлекеттік қызметшіге 2017 жылдың 6 қарашасынан бастап еңбек демалыс беру мәселесі тараптардың (жұмыс беруші мен жұмыскердің) келісімі бойынша екi лауазымдық айлықақысы мөлшерiнде сауықтыру жәрдемақысы төленiп, берiлуге мүмкін.


А.Мұстафаева
430631
2017-10-25 16:17:19
Перизат Болатбекқызы

2016 жылы мамыр айында еңбек демалысына шыктым, мамыр айының соңында декретке шыктым. 2017 жылы бала күтімінен кейін жұмысқа қыркүйек айында шыктым қараша айында кестеге сәйкес еңбек демалысына шыға аламын ба? Нақты заңдылығын, жауабын айтасыз ба?
Отвечает: Айханов Исатай
Перизат Болатбекқызына


Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 93 бабы 1 тармағына сәйкес, Жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді.
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 91 бабы бойынша, Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде еңбек өтілін есептеу,
Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:
1) нақты жұмыс істелген уақыт;
2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;
3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;
4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.

Сізге бекітілген демалыстар кестесіне сәйкес, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге тиісті.


Мемлекеттік еңбек инспекторы Е. Ибраимов
2017-08-22 11:37:37
Шуленбаев Нуржан
г.Тараз,
kai-8484@mail.ru   
Руководителю управления
Инспекции труда
Жамбылской области
Господину Айдапкелову С.
от гражданина Шуленбаева Н.
проживающего по адресу:
Жамбылская область, г.Тараз,
Улица Туркестанская 49 «А».
Тел: 8-775-557-95-95.


ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Шуленбаев Нуржан 1984 года
рождения, уроженец Жамбылской области,
работаю на протяжении 1,5 года в ТОО
«Вкусная корзинка» на должности
охранника.
Настоящим письменным обращением
довожу до Вашего сведения, что за
период своей работы в компании ТОО
«Вкусная корзинка», нам всем
работникам выдают заработную плату на
руки, также наше рабочее время
превышает 40 часов в неделю что
противоречит Трудовому
законодательству Республики Казахстан,
график рабочего времени работодателем
не утвержден, также дополнительное
соглашение к трудовому Договору
заключенного между мной и
работодателем мне один экземпляр на
руки не выдали, также работодатель не
застраховал меня и работников компании
от несчастных случаев при исполнении
нами трудовых (служебных)
обязанностей, не ведется учет рабочего
времени, в том числе сверхурочных
работ, выполняемых каждым работником.
Считаю, что заработная плата не
соответствует фактическому
отработанному времени.
В связи с этим, прошу Вас
проверить всю мою информацию и принять
соответствующие меры.Шуленбаев Н.
22.08.2017 год

Отвечает: Айханов Исатай
На Ваше обращение № ЖТ-Ш-452 от 22 августа 2017 года.

На основании подпункта 43 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.
На основании статьи 192 Трудового кодекса Республики Казахстан, основными задачами государственной инспекции труда являются, рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по вопросам трудового законодательства Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, проверки делятся на следующие виды:
• проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска;
• выборочные;
• внеплановые.
• Проверкой, проводимой по особому порядку, является проверка, назначаемая органом контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
• Выборочной проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) на основе оценки степени риска, по результатам анализа отчетности, результатов иных форм контроля с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
• внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения проверки в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта), с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 147 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам
В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 145 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, в акте о назначении проверки указываются проверяемый период.
В обращении Вы указываете не соблюдение трудового законодательства, в частности не осуществление учета рабочего времени и т.д., но не указываете период нарушения трудового законодательства, в связи с этим не представляется возможным назначить и произвести внеплановую проверку по Вашему обращению.
С соблюдением вышеуказанных норм Вы вправе вновь обратиться с заявлением в Управление инспекции труда акимата Жамбылской области.
В случае не согласия с принятым решением Вы вправе обратиться в вышестоящие и (или) судебные органы.


исп. С. Кобесов
тел. 45-63-42
2017-07-27 15:20:49
Шабданбекова А
Тараз қаласы
ai_nura555@mail.ru   
Саламатсыздар ма! Мен 12.12.2016 жылы мемелекеттік қызметке кірдім. Бүгінгі күні қыркүйек айының 15 нен бала босанғанға дейінгі уақытша еңбекке жарамсыз парағын аштыруым қажет.
Сұрағым: 1. Тамыз айында атқарған 7 айлық жұмыс үшін 17 күнге еңбек демалысына шыққан дұрыс па? Немесе қаңтар айының соңында босанғаннан кейінгі еңбекке жарамсыз уақытым аяқталады ал, мемлекеттік қызметте жұмыс істеген уақытым 1 жылдан асырып еңбек демалысын алсам төленетін қаржыны 2018 жылы толық ала аламын ба, күйіп кетпейді ма?
2.Немесе тамыз айында 2017ж атқарған 7 айлық жұмыс күндерім үшін еңбек демалысына шығып, 2018 жылдың ақпан айында (бала босанғаннан кейінгі 2 айдан соң) 2018 жыл үшін еңбек демалысына тағы шығуға болады ма?
3.Бала босанғанға дейінгі 2 ай босанғаннан кейінгі 2 ай декреттік еңбекке жарамсыз мерзімде мереке күндеріне сыйлықақы беріледі ме? Себебеі жалақысы сақталмайтын бала күтіміне байланысты демалысқа шықпаған уақыт болғандықтан. Алдын-ала рахмет!

Отвечает: Айханов Исатай
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (бұдан әрі - кодекс) 92 бабының 1 және 2 тармақтары бойынша жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісіміне сәйкес жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі. Осы кодекстің 93 бабының 1-тармағында жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді.
Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы мынадай жағдайларда ауыстырылады:
- жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіз болғанда;
- жүктілікке және босануға байланысты демалыс кезінде толық немесе оның бір бөлігі ауыстырылады.
Жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіз болғанда немесе жүктілікке және босануға байланысты демалыс кезінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы (оның бір бөлігі) жұмыскердің өтініші бойынша жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысында болу кезеңіне ауыстырылады. Ауыстырылған еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша келесі жұмыс жылының еңбек демалысына қосылуы немесе жұмыскердің өтініші бойынша ағымдағы жұмыс жылында бөлек берілуі мүмкін. Пайдаланылмаған жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын не оның бір бөлігін қатарынан екі жыл бойы бермеуге тыйым салынады.
Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде еңбек өтілін есептеу кодекстің 91-бабымен реттеледі. Осы баптың 1 және 3 тармақтары бойынша еңбек өтілін есептеу:
- нақты жұмыс істелген уақытпен;
- жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне, оның ішінде жүктілігі және босануы бойынша демалыста болған уақытына байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт есептеледі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыз № 1127 «Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу ережесін бекіту туралы» қаулысы бойынша сыйлық ақы Қызметкерге:
1) оның алынбаған тәртіптік жазасы болған кезде;
2) тиісті органда бір айдан кем жұмыс істеген болса;
3) сынақ мерзімінен өту кезеңінде берілмейді.


Басқарма басшысының
міндетін атқарушы Е.Туребеков

Орындаған: Бакирбаева Г.
тел: 45-63-42
2017-07-03 12:22:01
Кондауровой Т.И.
с. Сарыкемер
Прошу Вас дать мне письменное
разъяснение в данной ситуации.
Согласно графиков отпусков я должна
выйти в трудовой отпуск с 1 июля 2017
года. Через 10 дней также должна выйти
на больничный (дородовой и
послеродовой отпуск).
Можно ли выйти в очередной трудовой
отпуск с 01.07.2017г после 7-10 дней
отпуска написать заявление на имя
главного врача об отзыве из отпуска и
выйти на больничный (ДДО и ПДО), а
оставшиеся дни трудового отпуска взять
после окончания больничного до конца
года. Прошу Вас дать письменный ответ

Отвечает: Айханов Исатай
Кондауровой Т.И.
Адрес эл. почты:
baizak_crb@mail.ru
Байзакская ЦРБ:
Жамбылская обл., Байзакский район, с. Сарыкемер,
ул. С.Сейфуллина,25.

Ваш запрос касательно трудового отпуска рассмотрен КГУ «Управление инспекции труда акимата Жамбылской области» (далее – Управление).
Согласно статье 94 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК) 1. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится полностью или в его части в случаях: временной нетрудоспособности работника, а также при отпуске по беременности и родам. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (его часть) в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, переносится по просьбе работника в период нахождения в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске. Перенесенный трудовой отпуск по соглашению сторон может быть присоединен к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлен по просьбе работника отдельно в текущем рабочем году.
Согласно пункту 4 статьи 95 ТК РК не допускается отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работника, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2017-06-14 15:15:41
Амреев Данияр
Тараз
boss.amreev@mail.ru   
Здравствуйте! Такой вопрос: человек
работал на государственной службе, с
января 2017 года вышел на пенсию, но
его сразу же приняли работником по
договору, то есть внештатным
сотрудником, имеет ли он право
выходить в отпуск в июле 2017 года или
согласно пункту 2 статьи 92 ТК РК от
23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК отсчет
идет по новому? (Укажите пожалуйста
нормативный документ или статью ТК РК)
Разъясните пожалуйста ситуацию.
Заранее благодарен за исчерпывающий
ответ!
Отвечает: Айханов Исатай
После увольнения государственного служащего с государственной службы, он может быть принят на работу внештатным сотрудником и отсчет рабочего года для него начинается с даты принятия на работу внештатным работником.
Согласно пункта 1 статьи 92 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК) оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года. Согласно пункта 2 статьи 92 ТК РК рабочий год составляет двенадцать календарных месяцев, исчисленных с первого дня работы работника.
2017-05-22 11:40:28
Елмира Кубенова

17.05.2017ж. біздің мекемеде
зейнеткерлік жасқа толған қызметкерден
Еңбек шартын тағы да 1 жылға ұзартуға
өтініші келіп түсті. Еңбек қабілетін
ескеретін болсақ көрсеткіштері жоғары,
жұмысқа жауапты, денсаулығы жақсы
мекемемізде көп жылдан бері жұмыс
атқарады. Осыған дейін өз өтініші
бойынша Еңбек шарты 2 рет ұзартылған.
Сіздерден сұрайтыным Еңбек шартын
тағы да 3-ші жылға ұзартуға мүмкіндік
барма?

Отвечает: Айханов Исатай
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (ары қарай - Кодекс) 30-бабының 1 тармағының 1 және 2 тармақшаларына сәйкес, Еңбек шарты:
1) белгіленбеген мерзімге;
2) осы тармақтың 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында белгіленген жағдайлардан басқа, бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін.
Еңбек шартының мерзімі өткен кезде тараптар оны белгіленбеген немесе бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге ұзартуға құқылы.
Егер еңбек шартының қолданылу мерзімі өткен жағдайда тараптардың ешқайсысы соңғы жұмыс күні (ауысым) ішінде еңбек қатынастарын тоқтату туралы жазбаша хабардар етпесе, осы Кодекстің 51-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ол бұрын жасалған дәл сол мерзімге ұзартылған деп есептеледі.
Бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шартының мерзімін ұзартудың саны екі реттен аспайды.
Еңбек қатынастары жалғастырылған кезде еңбек шарты белгіленбеген мерзімге жасалған деп есептеледі;
3) белгілі бір жұмыстың орындалу уақытына;
4) уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына;
5) маусымдық жұмысты орындау уақытына;
Кодекстің 30 бабының 5 тармағына сәйкес, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлік жасқа толған, кәсіби және біліктілік деңгейі жоғары жұмыскермен еңбек шарты оның еңбекке қабілеттілігі ескеріле отырып, осы баптың 1-тармағы 2) тармақшасының төртінші бөлігінде көзделген шектеусіз, жыл сайын ұзартылуы мүмкін.
2017-05-19 10:28:37
Сафронова Зинаида
г. Тараз
Здравствуйте Сергали Омирзакович

1.Можно ли предоставлять ежегодный
трудовой отпуск по истечению 6
месяцев со дня последнего трудового
отпуска.

2.Если да, имеет ли право работадатель
оплатить только за фактическое
отработаное время?

(Укажите пожалуйста нормативный
документ или статью ТК РК)

Заранее искренне благодарю за
исчерпывающий ответ!
Отвечает: Айханов Исатай
Согласно статьи 92 Трудового Кодекса оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

Таким образом, работодатель вправе предоставить ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск по соглашению сторон в любое время, а также оплатить только за фактически отработанное время.

2017-05-19 10:23:42
Калкаманов Ергали
Байзкский район
Прошу прояснить вопрос насколько
правомерны действия работодателя при
отказе предоставления ежегодного
трудового отпуска согласно ранее
согласованному и утвержденному актом
работодателя графиком отпусков, без
объяснения причин.
Отвечает: Айханов Исатай
Согласно статьи 92 Трудового Кодекса оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года.

По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее двух календарных недель продолжительности отпуска, предусмотренного в трудовом договоре работника.

Согласно статьи 93 Кодекса очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения работников, либо устанавливается вне графика отпусков по соглашению сторон.

В случае изменения графика отпусков в связи с производственной необходимостью работодатель обязан уведомить работника об этом не менее чем за две недели до начала трудового отпуска.

Таким образом, работодатель обязан представить ежегодный оплаичваемый трудовой отпуск согласно утвержденного графика отпусков или уведомить Вас об изменении графика отпусков.

В случае нарушения Ваших трудовых прав Вы праве обратится в местный орган по инспекции труда по месту проживания.
2017-05-18 10:07:53
Жандос Ермаханов
Шу
Сәлеметсіз бе?! Еңбек кодексынын
36-37 баптары бойынша заңда жұмыс
беруші стажировкаға емес, сынақ
мерзіміне жұмысқа шақыра алады. Бұл
дегеніміз жұмыс істеген сәттен бастап
еңбек шартына қол қойып барып, сынақ
мерзімін бастау керек. Енді, менын
жағдайым келесідей: Мен 15.10.2016
күні тест арқылы конкурсқа қатысқан
болатынмын. 20.10.2016 күні маған сол
компаниядан хабарласып, конкурсты
ұтқанымды айтып құттықтады. 22.10.2016
күні мен жұмысты бастаған кезден кейін
маған стажировка 1 апта болады әрі
қарай жұмысқа орналасасыз деді.
Отвечает: Айханов Исатай
Сіздің сауалыңыздан жұмыс берушіңіз тарапынан еңбек заңнамасы нормаларының өрескел бұзылып отырғанын көруге болады.
ҚР Еңбек кодексінің 36 бабының 1 тармағына сәйкес, еңбек шартын жасасқан кезде еңбек шартында жұмыскердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында сынақ мерзімі туралы талап белгіленуі мүмкін. Сынақ мерзімі еңбек шартының қолданылуы басталған кезден басталады. ҚР Еңбек Кодексінің 36-37 баптарында көзделген және тараптардың келісімімен жұмыскердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында белгіленеді. ҚР Еңбек Кодексінің 23 бабының 1 тармағы 9) тармақшасына сәйкес, жұмыс берушінің жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге құқығы бар.
Сынақ мерзімі еңбек шартын жасасқанда күнтізбелік күндермен немесе айлармен белгіленеді және еңбек шарты қолданысқа енгізілген күннен басталады.
Маусымдық жұмыстарға арналған еңбек шартын жасасу кезінде сынақ мерзімі белгіленбейді.
Осы ретте, Сізге бұл жағдай жөнінде бізге немесе бұл жұмыс берушіде жұмыс атқарғаныңызды растайтын құжаттарыңыз болмаған жағ дайда тікелей сотқа жүгінуді ұсынамыз
начало ... <-пред.  1  2 3 4 5 6 7 след.-> ... конец
DiscussNews Написать сообщение
Календарь событий
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Страницы сайта

Государственные символы Республики Казахстан

Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана

Кодекс чести государственных служащих
Интерактивный опрос

Подробно...>>>

При использовании материалов с сайта обратная ссылка обязательна! © - Управление инспекции труда :: On-Line консультация
Разработано: Агентство "5-й Элемент"