Kaz     Rus    На главную    Обратная связь    Карта сайта   
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Содержание

Баннеры

 

 

 

 

 

 

 

 


On-Line консультация

Не подлежат опубликованию в рубрике «Интернет-приемная» вопросы (сообщения) посетителей, порядок разрешения которых установлен процессуальным законодательством, а также рекламного характера и содержащие ненормативную лексику.


Интернет-приемная

2018-04-23 18:00:56
Сарсенов Арман

Егер қызметкер iссапарға жiберiлсе, ол
үйіне күн сайын қайтып келсе, оған қандай
төлемдер жүргізіледі?
2018-04-11 12:14:25
Рябина Е.
Тараз
При временном отсутствии работника в
связи с болезнью его обязанности
возложены на другого работника без
освобождении его от основной работы.
За замещение предусмотрена доплата. В
расчёт доплаты берется оклад того,
кого замещают (т.е. временно
отсутствующего) или доплата с оклада
замещающего сотрудника (т.е. того, кто
выполняет работу за временно
отсутствующего)?
Отвечает: Олжас
Если речь идет об оплате труда работников государственных учреждений и казенных предприятий, то оплата труда данных работников определяется постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее-Постановление).
Согласно приложению 18 к Постановлению доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника оплачивается исходя из фактического объема выполняемой работы (с оклада замещающего работника).
В негосударственных организациях, согласно статье 107 Трудового кодекса РК заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, то есть самостоятельно. В этой связи, размер данной доплаты должен регулироваться условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами работодателя.

2018-03-14 09:16:42
Жайна Рахымбаева
Жамбыл облысы, Тараз қаласы.
Біздің «Альметов Т.С» жеке
кәсіпкерлігіне кассир жұмысын атқару
үшін 2016 жылдың 1 қазанында бір қыз
жұмысқа орналасып, 2017 жылдың қаңтар
айында 1 жылға бала күтімі бойынша
демалысқа кетті. Енді 2018 жылы қаңтар
айында жұмысқа қайта шығып, 2018
жылдың сәуір айында ақылы еңбек
демалысқа шығуға өтініш жазды. Менің
сұрайын дегенім жұмысқа енді шықсада
ақылы еңбек демалысын беруге боладыма?
Отвечает: Айдын Бибол
Құрметті Жайна Рахымбаева!

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (ары қарай - Кодекс) 22-бабының 1-тармағы 7) тармақшасына сәйкес жұмыскердің тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына құқығы бар. Сондай-ақ, Кодекстің 23-бабының 2-тармағы 16) тармақшасына сәйкес жұмыс беруші, жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын беруге міндетті.
Кодекстің 91-бабына сәйкес, жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:
1) нақты жұмыс істелген уақыт;
2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;
3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;
4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.
Кодекстің 92 бабының 1 тармағына сәйкес, жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі. Кодекстің 93 бабының 1 тармағы негізінде жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс берілетінін хабарлайды.


Мемлекеттік еңбек инспекторы
Ж.Калиев
2018-03-13 15:02:23
Шайдикеримова Гаухар Жумабеккызы
Тараз
gaukhara.93@inbox.ru   
Сәлеметсіздерме! Менің анам
балабақшада жұмыс істейді. бұрын
бұйрық бойынша ол кісіні 0,5ст
тәрбиеші көмекшісі және 0,5ст УСр
екен. Бірақ, осы 1жыл ішінде факт
бойынша ол кісі топта тәрбиеші
көмекшісі болып істеді. осы наурыз
айында еңбек демалысына шыққанда оған
тек 0,5ст ғана жәрдемақы төленді. өзім
де есепші болып істегендіктен,
жәрдемақы 1жыл ішінде факт бойынша
қандай жұмыс атқарды сол үшін
төленбейдіме?
Отвечает: Олжас
Құрметті Гаухар Жұмабекқызы!

Еңбек заңнамасына сәйкес жұмыскердің айлық жалақысының мөлшері жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына және сапасына, сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай сараланып белгіленеді.
Бұл ретте, еңбек саны еңбек мөлшерін құрайды, яғни жалақыны саралаудың негізі болып табылатын белгілі бір сападағы белгіленген еңбек саны.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысының 1-тармағына сәйкес азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және/немесе кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады.
Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі кезінде жұмыс істелген уақыт ескеріледі және ақы төлеу әрбір нақты жұмыскердің біліктілігі ескеріле отырып белгіленетін тарифтік мөлшерлеме немесе лауазымдық айлықақы негізінде жүргізіледі.
Лауазымдық айлықақы жалақының құрамдас элементі болып табылады.
Осыған байланысты, сауықтыруға арналған жәрдемақы әрбір жұмыскерге еңбегінің санына, атқаратын лауазымына, орындайтын жұмысына және т.б. қарай, атап айтқанда жұмыс уақытының ұзақтығына қарай (0,5 немесе 1,5 мөлшерлеме) жеке белгіленетін және төленетін лауазымдық айлықақы мөлшерінде төленеді.


Басқарма
басшысының орынбасары Е.Есіркепов
2018-02-06 16:57:46
Берик Айдарович

Добрый день, прошу Вас дать разъяснение по выплате пособия на оздоровление гражданскому служащему. Работник был принят на работу 1 марта 2017г. в декабре 2017г. был взят отпуск продолжительностью 14 календарных дней, положено ли работнику выплата пособия по оздоровлению в 2017г. за проработанный период.
Отвечает: Олжас
На Ваше электронное письмо от 7 февраля 2018 года

Согласно пунктов 1 и 3 статьи 92 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее ТК РК) оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года. А также по соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее двух календарных недель продолжительности отпуска, предусмотренного в трудовом договоре работника.
Гражданским служащим, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада.
Пособие для оздоровления гражданским служащим выплачивается один раз в календарном году при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.


Заместитель руководителя
управления Е.Есиркепов
Исполнитель: Г.Бакирбаева
Тел 45-63-42

2018-02-01 18:44:11
Кнауэр Александр Оттович
Тараз
Можно ли получать денежную компенсацию
за неиспользованные трудовые отпуска
несколько лет подряд и является ли это
нарушением?
Отвечает: Айдын Бибол
Уважаемый Александр Оттович!

На Ваше обращения №ЖТ-К-52 от 5 февраля 2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 87 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для отдыха работника, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника и предоставляется на определенное количество календарных дней с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.
Согласно пункту 3 статьи 94 Кодекса запрещается непредоставление неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска либо его части в течение двух лет подряд.
Исходя из смысла данной нормы, следует, что работодатель обязан предоставить работнику отпуск, а работник – его использовать. Работодатель не должен допускать случаев, когда работник не использует ежегодные трудовые отпуска более, чем два года подряд.
Вместе с тем, согласно Кодексу при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
То есть, компенсационная выплата производится работнику за неиспользованные дни ежегодного трудового отпуска в случае расторжения трудового договора.

Начальник отдела
мониторинга и документации Е.Туребеков
2018-02-01 18:43:10
Байжуманов Серик Амангельдиевич
Жамбылский район, село Аса
Здравствуйте Сергали Омирзакович!
1)Обязан ли работодатель соблюдать
хронологический порядок при применении
дисциплинарных взысканий в
соответствие ст.64.ТК РК?
2)Может ли работодатель расторгнуть
трудовой договор за один
дисциплинарный проступок?

Отвечает: Айдын Бибол
Уважаемый Серик Амангельдиевич!

На Ваше обращения №ЖТ-Б-53 от 5 февраля 2018 года.

В соответствии подпунктом 6) пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан работодатель имеет право поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.
За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Привлечение работника к дисциплинарной ответственности является правом работодателя, при этом, за каждый дисциплинарный поступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание из тех, которое предусмотрены пунктом 1 статьи 64 Кодекса.
Меры дисциплинарного воздействия не обязательно должны применяться в той последовательности, в которой они указаны вышеназванной нормой Кодекса.
На основании вышеизложенного, только работодатель наделен правом выбора дисциплинарного взыскания работника к определенному дисциплинарному проступку.


Начальник отдела
мониторинга и документации Е.Туребеков
2018-02-01 18:42:17
Косалиева Баян Амангельдиевна
г.Тараз
Можно ли принять на одну должность двух
сотрудников по 0,5 ставки
Отвечает: Айдын Бибол
Уважаемая Баян Амангельдиевна!


На Ваше обращения №ЖТ-К-54 от 5 февраля 2018 года.

При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых отношений по письменному соглашению между работником и работодателем работнику может устанавливаться неполное рабочее время.
Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, то есть неполный рабочий день. При этом, заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.
К примеру выполнение 0,5 ставки с оплатой заработной платы за выполнение половины нормы труда.
Таким образом, работодатель имеет право принять на одну должность двух работников по 0,5 ставки.


Начальник отдела
мониторинга и документации Е.Туребеков
2018-01-31 12:12:26
Досымбетова Айнур
Тараз
Мен азаматшы кызметкер болып жұмыс атқарамын. Дүниеге сәби әкелуіме (босануыма) байланысты декреттік демалысқа шығып, біраз уақыттан кейін жылдың ортасында жұмысқа шықтым. Маған заң аясында ағымдағы жылы ақылы еңбек демалысы берілуге тиесілі ме?
Отвечает: Олжас
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 91 бабының (ары қарай - Кодекс) негізінде – Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы берілген кезде:
1) нақты жұмыс істелген уақыт;
2) жұмыскер нақты жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы толық немесе ішінара сақталған уақыт;
3) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіздігіне байланысты нақты жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалыста болған уақыт;
4) жұмыскер жұмысына қайта алыну алдында нақты жұмыс істемеген уақыт еңбек өтіліне қосылады.
Кодекстің 92 бабы 1 тармағы бойынша, Жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі.
Кодекстің 93 бабы 1 тармағында, Жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді, деп атап өткен.
Тараптардың келісімі бойынша жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жұмыскерге берілген жағдайда, Кодекстің 139 бабы 10 тармағына сәйкес, Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен кем болмайтын жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы беріледі. Азаматтық қызметшілерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берген кезде сауықтыруға арналған жәрдемақы күнтізбелік жылда бір рет төленеді.

Мемлекеттік еңбек инспекторы Е.Т. Ибраимов

2018-01-30 12:34:20
Қайрат

Здравствуйте! Выплачивается ли пособие на оздоровление в размере одного оклада при выходе в ежегодный трудовой отпуск технического персонала или внештатным работникам?
Отвечает: Олжас
На Ваше электронное письмо от 30 января 2018 года

Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 1 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее ТК РК) гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.
А также согласно пункта 5 статьи 139 ТК РК разработка и утверждение реестра должностей гражданских служащих производятся уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду.
Гражданским служащим, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада.
Пособие для оздоровления гражданским служащим выплачивается один раз в календарном году при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.


Заместитель руководителя
управления Е.Есиркепов
Исполнитель: Г.Бакирбаева
Тел 45-63-42
начало ... <-пред.  1  2 3 4 5 6 7 след.-> ... конец
DiscussNews Написать сообщение
Календарь событий
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Страницы сайта

Государственные символы Республики Казахстан

Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана

Кодекс чести государственных служащих
Интерактивный опрос

Подробно...>>>